KONTAKT: 0176-101 67 - infoadvokat@waerner.se

Verksamhetsområden

Ombud vid bodelning

Trots att parterna har en bodelningsförrättare kan en part vilja ha ett ombud som företräder honom eller henne inför bodelningsförrättaren. Det kan uppkomma en rad tvistiga frågor, till exempel frågor om dold samäganderätt, vederlag eller någon annan komplicerad juridisk fråga där en part behöver hjälp av en juridiskt skolad person. Ombudet kan förhandla med motparten. Ibland kan man behöva väcka talan i domstol.

Bodelningsförrättare

När ett äktenskap eller ett samboförhållande upplöses, vid dödsfall eller genom äktenskapsskillnad eller upphörande av samboförhållandet, är det vanligt att man gör en bodelning. Det går också att göra en bodelning inom äktenskapet. En bodelning görs bara om makarna hade giftorättsegendom. Om makarna hade enskild egendom görs inte någon bodelning. I ett samboförhållande delar man bostad och bohag anskaffad för gemensamt bruk. Ibland när makarna/samborna står inför en bodelning kan de vilja ta hjälp av en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren utses av tingsrätten, ibland efter förslag från parterna vem man önskar, vilket brukar vara en advokat. Bodelningsförrättaren ger förslag på bodelning. Kan parterna inte enas gör bodelningsförrättaren en tvångsbodelning.

Ombud vid arvstvist

I samband med att en person avlider kan det uppstå tvister av olika slag. Någon eller några dödsbodelägare har kanske fått en gåva som en annan dödsbodelägare anser vara ett förskott på arv. Den avlidne kan ha ordnat med kvarlåtenskapen på ett sätt som kan likställas med testamente, trots att han eller hon inte har uttryckt detta i ett testamente, men som ändå ger barn eller barnbarn rätt att yrka på sin laglott. Det är bara två exempel på arvstvister som kan uppstå. I sådana situationer kan det bli aktuellt att anlita en advokat som företräder en persons intressen. Ibland finns det redan en boutredningsman som förvaltar boet och ska göra ett arvskifte men man vill ändå ha ett eget ombud. Ibland kan dödsbodelägarna med hjälp av ombud förhandla sig till en lösning. Ibland kan man behöva gå längre och väcka talan i domstol.

Boutredningsman

Många frågor uppkommer när en person går bort. Förutom att hantera sorgen efter den avlidne måste de efterlevande ta ställning till en rad frågor och hantera praktiska saker som har med dödsboet att göra. Boet ska förvaltas men det ska även göras en bouppteckning. Därefter ska ett arvskifte ske mellan dödsbodelägarna. Om den avlidne saknar arvingar är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Ibland kan dödsbodelägarna vilja ha hjälp av en boutredningsman som tar över förvaltningen av och skiftar dödsboet. Detta är särskilt vanligt om det till exempel föreligger tvist mellan dödsbodelägarna eller de är många till antalet. Boutredningsmannen förordnas av tingsrätten. Dödsbodelägarna har möjlighet att föreslå vem som ska vara boutredningsman, som för det mesta brukar vara en advokat. Boutredningsmannen har behörighet att göra ett tvångskifte om dödsbodelägarna inte kan enas.